Manager là làm gì ?

Posted by

Manager là một từ tiếng Anh, được dùng để chỉ người quản lý hoặc người điều hành một tổ chức, một nhóm, một dự án hoặc một hoạt động nào đó. Manager có nhiều chức danh khác nhau, bao gồm quản lý cấp cao, quản lý cấp trung và quản lý cấp dưới.

Công việc của một manager bao gồm:

  1. Lập kế hoạch và quản lý hoạt động: Manager sẽ lên kế hoạch cho các hoạt động của tổ chức hoặc dự án, sau đó quản lý và giám sát tiến độ của các hoạt động đó.
  2. Quản lý nhân viên: Manager sẽ quản lý và giám sát các nhân viên hoạt động trong tổ chức hoặc dự án, đảm bảo rằng các nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng.
  3. Tổ chức và phân công công việc: Manager sẽ phân bổ và phân công các nhiệm vụ và trách nhiệm cho các nhân viên trong tổ chức hoặc dự án.
  4. Giải quyết vấn đề và xử lý rủi ro: Manager sẽ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động và đưa ra các giải pháp để xử lý các rủi ro tiềm ẩn.
  5. Tư vấn và hỗ trợ khách hàng: Manager có thể có trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện một dự án hoặc quản lý hoạt động của tổ chức.
  6. Điều hành và giám sát ngân sách: Manager sẽ quản lý và giám sát ngân sách của tổ chức hoặc dự án, đảm bảo rằng chi phí được kiểm soát và sử dụng hiệu quả.
  7. Phát triển chiến lược và định hướng cho tương lai: Manager sẽ phát triển chiến lược và định hướng cho tương lai của tổ chức hoặc dự án, đảm bảo rằng tổ chức hoặc dự án đáp ứng được các mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững.

Tùy thuộc vào tổ chức hoặc dự án cụ thể, công việc của một manager có thể khác nhau, tuy nhiên, các nhiệm vụ và trách nhiệm chung của một manager là quản lý và điều hành hoạt động của một tổ chức, dự án hoặc nhóm để đạt được các mục tiêu kinh doanh và định hướng cho tương lai.